Proiectarea, documentarea, implementarea S.M.C. conform cerinţelor ISO 9001:2015

5.140,00 lei

Descriere

Servicii vandute si livrate de:
AG STANDARD TOTAL S.R.L.
RO 16234679
J15/208/2004

CONSULTANŢÃ pentru Proiectarea, documentarea, implementarea Sistemului de Management al Calităṭii conform cerinţelor ISO 9001:2015 pentru o firmă cu până la 10 angajați.

Nr. Crt. Denumire fază /activităṭi desfăşurate Valoare Euro fara TVA Data limită
1 2 3 4
1.

 

1.1

 

 

 

1.2.

 

FAZA 1. Stabilirea necesarului de proceduri/instrucṭiuni de lucru şi a responsabilităṭilor privind elaborarea, analizarea şi aprobarea acestora.

Pe baza datelor culese la evaluare şi a discuṭiilor cu reprezentantul managementului, se stabilesc de către prestator împreuna cu conducerea societăṭii, procedurile /instrucṭiunile de lucru ce urmează a fi elaborate precum şi responsabilităṭile concrete privitor la elaborarea, analizarea şi aprobarea acestora.

Documentele de referinṭă vor fi listate, îndosariate şi păstrate în fiecare zonă unde trebuie aplicate şi unde vor fi utilizate de către elaboratorii nominalizaṭi.

Nota: Pe măsură ce sistemul va fi documentat aceste liste vor fi completate prin grija responsabilului calitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxim 90 de zile de la semnarea  contractului

2.

2.1.

FAZA 2. Pregătirea personalului implicat în elaborarea documentelor SMC

Instruirea personalului implicat în elaborarea procedurilor/instrucṭiunilor la care participă responsabilul calitate şi elaboratorii stabiliṭi precum şi alte persoane nominalizate pentru elaborarea P/I, în funcṭie de decizia conducerii societăṭii.

Nota: La această fază prestatorul va prezenta Procedura de elaborare a procedurilor/instrucṭiunilor, în baza căreia  se va instrui personalul.

3. FAZA 3. Elaborarea de către prestator a procedurilor de lucru adecvate cerinṭelor ISO 9001:2015. Elaborarea structurii de baza se va efectua de către prestator cu consultarea permanentă a responsabilului calitate.  

300

4. Faza 4. Audit intern, efectuat de catre prestator, în vederea evaluarii implementării procedurilor şi instrucṭiunilor puse în aplicare.
5. FAZA 5. Elaborarea manualului calităṭii în conformitate cu cerinṭele ISO 9001:2015.

Faza este efectuată de către prestator cu sprijinul permanent al responsabilului calitate.

 

150

Maxim 120 de zile

de la semnarea contractului

6. FAZA 6. Audit final în vederea determinării stadiului implementării sistemului de management calitate  şi aprecierea pregătirii societăṭii pentru certificare.

În această fază se va evalua stadiul SMC, nivelul de pregătire al organizaṭiei şi stadiul finalizării acṭiunilor corective iniṭiate în urma auditurilor interne.

 

 

300

Maxim 180 de zile

de la semnarea contractului

TOTAL 900  €